نبینی باغبان چون گل بکارد. چه مایه غم خورد تا گل بر آرد